Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KIỆN NÀY

Những điều kiện chung này quy định rõ ràng về các mối quan hệ phát sinh giữa slomomom 2015 (Công ty sở hữu nhãn hiệu The Indian Face) với văn phòng đã đăng ký tại Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid và với CIF ESB87341327 và các bên thứ ba (sau đây gọi là "Người dùng") đăng ký làm người dùng và / hoặc mua sản phẩm qua cửa hàng trực tuyến của trang web trang web chính thức của The Indian Face (http://www.theindianface.com", Sau đây là" Cửa hàng ").

2. NGH OBA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

2.1 Nói chung, Người dùng có nghĩa vụ phải sử dụng Cửa hàng, mua Sản phẩm và sử dụng từng dịch vụ của Cửa hàng một cách siêng năng, theo luật pháp, đạo đức, trật tự công cộng và các quy định của các Sản phẩm này. Các điều kiện chung và bạn cũng không được sử dụng chúng theo bất kỳ cách nào có thể cản trở, làm hỏng hoặc làm giảm hoạt động bình thường và hưởng thụ của Cửa hàng hoặc có thể làm tổn thương hoặc gây thiệt hại cho hàng hóa và quyền của The Indian Face, nhà cung cấp, Người dùng hoặc nói chung của bất kỳ bên thứ ba nào.

3. SẢN PHẨM VÀ GIÁ CẢ

3.1 The Indian Face bất cứ lúc nào, quyền quyết định Sản phẩm được cung cấp cho Người dùng thông qua Cửa hàng. Đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể thêm Sản phẩm mới vào những sản phẩm được cung cấp hoặc đưa vào Cửa hàng, được hiểu là trừ khi được quy định khác, các Sản phẩm mới đó sẽ bị chi phối bởi các quy định của các Điều kiện chung này. Tương tự, nó có quyền ngừng cung cấp hoặc tạo điều kiện truy cập và sử dụng bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước về bất kỳ loại Sản phẩm nào khác được cung cấp trong Cửa hàng.

3.2 Các Sản phẩm có trong Cửa hàng sẽ tương ứng theo cách đáng tin cậy nhất có thể mà công nghệ hiển thị web cho phép Sản phẩm thực sự được cung cấp. Các đặc tính của Sản phẩm và giá của chúng xuất hiện trong Cửa hàng. Giá được chỉ định trong Cửa hàng được tính bằng Euro và không bao gồm VAT, trừ khi có quy định khác.

4. THỦ TỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN SẢN PHẨM

4.1 Trong khoảng thời gian tối đa là hai mươi bốn (24) giờ, The Indian Face sẽ gửi email đến Người dùng, xác nhận việc mua hàng. Email đã nói sẽ chỉ định mã tham chiếu mua hàng và sẽ nêu chi tiết các đặc điểm của Sản phẩm, giá, chi phí vận chuyển và chi tiết của các tùy chọn khác nhau để thực hiện thanh toán Sản phẩm cho The Indian Face.

4.2 Người dùng mua sản phẩm qua Cửa hàng phải thực hiện thanh toán qua các hệ thống thanh toán được nêu chi tiết cụ thể trong Cửa hàng.

4.3 Chỉ số Europa 2015 sl sẽ lưu trữ các tài liệu điện tử trong đó hợp đồng được chính thức hóa, gửi một bản sao cho Người dùng sau khi mua hàng được thực hiện. Hợp đồng sẽ bằng tiếng Tây Ban Nha.

4.4 Xác nhận đơn hàng được gửi bởi The Indian Face nó không có giá trị như một hóa đơn, chỉ là bằng chứng mua hàng. Hóa đơn tương ứng sẽ được gửi cùng với Sản phẩm.

5. QUYỀN RÚT TIỀN

5.1 Người dùng có quyền rút tiền mà anh ta có thể liên hệ The Indian Face qua email theo địa chỉ sau: contact @ theindianface.com và ngừng mua hàng trong khoảng thời gian không quá bảy (7) ngày làm việc, được tính từ khi nhận Sản phẩm. Sản phẩm phải được gửi cùng với biểu mẫu hoàn trả hợp lệ và một bản sao của phiếu giao hàng hoặc hóa đơn, được hoàn thành hợp lệ, bằng chi phí của Người mua người dùng chi phí trực tiếp trả lại Sản phẩm. Trả lại cho biết sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn The Indian Face Thông báo cho Người dùng để trả lời thông báo của họ về bài tập rút tiền. Người dùng phải trả lại Sản phẩm trong thời gian tối đa bảy (7) ngày kể từ ngày The Indian Face chỉ ra hình thức trả lại.

5.2 Việc rút tiền ngụ ý hoàn trả số tiền đã trả. Đối với điều này, khách hàng phải ghi rõ trên tờ khai trả lại số và chủ thẻ tín dụng The Indian Face Bạn phải thực hiện thanh toán. Thời hạn thanh toán nói trên sẽ được thiết lập trong Luật.

5.3 Quyền rút tiền có thể không được thực hiện khi Sản phẩm không được trả lại trong bao bì gốc và khi Sản phẩm không ở trong tình trạng hoàn hảo.

6. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

6.1 Đối với bất kỳ sự cố, yêu cầu hoặc thực hiện các quyền của họ, Người dùng có thể gửi email đến địa chỉ liên hệ @ theindianfaceCom.

7. DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẠI NHÀ

7.1 Phạm vi bán hàng theo lãnh thổ thông qua Cửa hàng dành riêng cho lãnh thổ Liên minh Châu Âu, vì vậy dịch vụ giao hàng sẽ chỉ dành cho lãnh thổ đó. Các sản phẩm được mua qua Cửa hàng sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng mà Người dùng cho biết khi thanh toán đã được xác minh, thời hạn giao hàng tối đa là ba mươi (30) ngày được thiết lập theo mặc định trong Luật.

7.2 Dịch vụ giao hàng của The Indian Face Nó được thực hiện với sự cộng tác với các nhà khai thác hậu cần khác nhau của uy tín được công nhận. Đơn đặt hàng sẽ không được phục vụ trong PO Box hoặc trong khách sạn hoặc các địa chỉ không cố định khác.

7.3 Chi phí vận chuyển không được bao gồm trong giá của Sản phẩm. Tại thời điểm mua Sản phẩm, Người dùng sẽ được thông báo về chi phí vận chuyển chính xác.

8. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP

8.1 Người dùng thừa nhận rằng tất cả các yếu tố của Cửa hàng và của từng Sản phẩm, thông tin và tài liệu có trong đó, nhãn hiệu, cấu trúc, lựa chọn, sắp xếp và trình bày nội dung của nó và các chương trình máy tính được sử dụng trong mối quan hệ với họ, họ được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp của họ The Indian Face hoặc của các bên thứ ba, và các Điều kiện chung không thuộc về nó đối với các quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ nói trên, bất kỳ quyền nào khác ngoài các quyền được dự tính cụ thể trong đó.

8.2 Trừ khi được ủy quyền bởi The Indian Face hoặc như trường hợp của chủ sở hữu bên thứ ba về các quyền tương ứng hoặc trừ khi điều này được cho phép về mặt pháp lý, Người dùng không được sao chép, chuyển đổi, sửa đổi, tháo rời, thiết kế ngược, phân phối, thuê, cho mượn, cung cấp hoặc cho phép truy cập công cộng thông qua bất kỳ hình thức giao tiếp công cộng nào của bất kỳ yếu tố nào được đề cập trong đoạn trước. Người dùng phải sử dụng các tài liệu, yếu tố và thông tin mà mình truy cập thông qua việc sử dụng Cửa hàng chỉ cho nhu cầu của mình, buộc bản thân không được thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, khai thác thương mại các tài liệu, yếu tố và thông tin có được thông qua giống nhau

8.3 Người dùng phải tránh né hoặc thao túng bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào được thiết lập bởi The Indian Face hoặc bởi các bên thứ ba trong Cửa hàng.

9. BẢO VỆ DỮ LIỆU

9.1 Tuân thủ theo Luật 15/99 LOPD, chúng tôi thông báo cho bạn rằng dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin khác được cung cấp qua mẫu đăng ký, cũng như từ các giao dịch được thực hiện, sẽ được bao gồm và lưu trong một tệp để điều trị, thuộc sở hữu của The Indian Face, miễn là hủy bỏ nó không được yêu cầu. Việc xử lý sẽ được dành cho việc phát triển và thực hiện bán hàng, sự chú ý cá nhân của các sản phẩm và dịch vụ mà nó thu được và cải thiện sự chú ý nói trên, cũng như quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chính họ và của các công ty thứ ba liên quan đến The Indian Face.

Tương tự, bạn được thông báo rằng dữ liệu của bạn sẽ được cung cấp cho các công ty được liên kết cho các mục đích được chỉ định / The Indian Face Nó sẽ xử lý các dữ liệu này một cách bảo mật tối đa, là người nhận duy nhất và độc quyền của chúng và không thực hiện chuyển nhượng hoặc liên lạc cho các bên thứ ba ngoài các quy định hiện hành.

Người dùng ủy quyền rõ ràng cho giới thiệu, thậm chí thông qua các phương tiện điện tử, bởi The Indian Face và từ các thực thể nói trên, truyền thông thương mại và khuyến mại và các cuộc thi. □ có, tôi chấp nhận.

9.2 Người dùng có thể thực hiện bất cứ lúc nào các quyền truy cập, cải chính, phản đối hoặc hủy bỏ bằng cách liên hệ The Indian Face, qua email để liên hệ @ theindianface.com, đính kèm một bản sao NIF của bạn hoặc tài liệu nhận dạng thay thế.

9.3. Câu trả lời được đánh dấu * trong mẫu đăng ký là bắt buộc. Việc không phản hồi của bạn sẽ ngăn việc mua các sản phẩm đã chọn được thực hiện.

10. MẬT KHẨU

10.1 The Indian Face Nó sẽ tạo điều kiện cho việc sử dụng mật khẩu cá nhân cho người dùng đăng ký như vậy trên trang web. Những mật khẩu này sẽ được sử dụng để truy cập các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web. Người dùng phải giữ mật khẩu thuộc trách nhiệm của mình một cách bảo mật tuyệt đối và tuyệt đối, do đó, giả sử, có bao nhiêu thiệt hại hoặc hậu quả của bất kỳ loại nào xuất phát từ việc vi phạm hoặc tiết lộ bí mật. Vì lý do bảo mật, mật khẩu để truy cập điện thoại vào các dịch vụ được liên kết với Trang web có thể được người dùng sửa đổi bất cứ lúc nào. Người dùng đồng ý thông báo The Indian Face ngay lập tức bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu của bạn, cũng như các bên thứ ba trái phép truy cập vào nó.

11. COOKIE

11.1 The Indian Face sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ của mình, tạo điều kiện điều hướng, duy trì bảo mật, xác minh danh tính của Người dùng, tạo điều kiện truy cập vào sở thích cá nhân và theo dõi việc sử dụng Cửa hàng của họ. Cookies là các tệp được cài đặt trên ổ cứng của máy tính hoặc trong bộ nhớ của trình duyệt trong thư mục được cấu hình sẵn bởi hệ điều hành máy tính của Người dùng để nhận dạng bạn.

11.2 Nếu Người dùng không muốn cài đặt cookie trên ổ cứng của mình, anh ta phải định cấu hình chương trình duyệt Internet của mình để không nhận được chúng. Tương tự như vậy, Người dùng có thể phá hủy cookie một cách tự do. Trong trường hợp Người dùng quyết định hủy kích hoạt cookie, chất lượng và tốc độ của dịch vụ có thể giảm và thậm chí, anh ta sẽ mất quyền truy cập vào một số dịch vụ được cung cấp trong Cửa hàng.

12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ JURISDICTION

Những điều kiện chung được điều chỉnh bởi pháp luật Tây Ban Nha. Bất kỳ tranh cãi nào phát sinh từ việc giải thích hoặc thi hành có thể phát sinh liên quan đến hiệu lực, giải thích, thực hiện hoặc giải quyết hợp đồng này sẽ được đệ trình lên Thẩm quyền và Cạnh tranh của Tòa án và Tòa án của Thành phố Madrid, từ bỏ mọi quyền tài phán có thể tương ứng cho Người dùng, miễn là luật áp dụng cho phép.